"Ek hai Madina ki riyasat ka khuwab dikhana, Ek hai Fateh Makkah ke bad aam muafi ka zarf paida karna"
*/